جدول فروش اپلیکیشن کاپوت

نام کاربریتعداد فروشدرآمد (تومان)
علی6124188394800
نیما125257500
حسین6252269564900
علی75844060000
زهرا32661928500
وحید64815988500
رضوان3151234491400
مریم34751928500
ناصر47825278000
حسین6341159333900
احمد429423000
محمد687676000
مهنار090723000
جابر505911500
مهدی225411500
محسن 993711500
جواد932211500
داود204823000
حسین972611500
اسماعیل378711500
حسن442411500
امیر012546000
رضا 885511500
حسن 445511500
فاطمه 298646000
ساناز11500